Yhdistyksen säännöt

§ 1

Yhdistyksen nimi on Keimola FK-kerho ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

§ 2

Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ohjata nuorten moottoriurheiluharrastusta, – ensisijaisesti Formula-K harrastusta Helsingissä ja sen ympäristössä.

§ 3

Tarkoitustaan kerho toteuttaa

  • järjestämällä nuorille neuvontaa ja käytännöllistä ohjausta moottoriajoneuvojen käytössä, sekä valistustilaisuuksia Formula-K autourheilun harrastuksen lisäämiseksi,
  • toimeenpanemalla kokouksia sekä harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia,
  • ylläpitämällä tämän toiminnan edellyttämiä ajoratoja ja – alueita,
  • pyrkimällä yhteistoimintaan koulujen ja vastaavaa toimintaa edistävien muiden järjestöjen kanssa nuorison ohjaamiseksi kehittävien harrastusten pariin.

§ 4

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen kerhon tarkoitusperät hyväksyvä henkilö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Nuorisojäseniä ovat alle 16-vuotiaat. Kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi ottaa yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea kerhon toimintaa. Jäsenten tulee suorittaa vuosittain vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

§ 5

Äänioikeus kerhon kokouksissa on nuorisojäseniä lukuun ottamatta kaikilla kerhon jäsenillä.

§ 6

Toimintansa tukemiseksi kerho voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa, järjestää kilpailuja, juhlia ja arpajaisia.

§ 7

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Tarvittaessa hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Äänestettäessä päätetään yksinkertaisella enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

§ 8

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi yhdessä tai hallituksen tehtävään määräämä henkilö, per. procura.

§ 9

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Heidän tulee antaa niistä lausuntonsa hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.

§ 10

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kutsu kokoukseen tapahtuu yhdistyksen Internet sivuilla tai sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

Kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kokouksissa käsiteltävät asiat:

Kevätkokouksessa:

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta

Syyskokouksessa:

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle
7. Päätetään mahdollisesta jäsenmaksun suuruudesta
8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, milloin yhdistyksen hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ja tekee siitä kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle.

§ 11

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 pykälän edellyttämään tarkoitukseen